Kārtības noteikumi

  • PDF
  • Drukāt
  • E-pasts


Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra izstrādātie kārtības noteikumi, kuri apstiprināti ar 2013.gada 18. septembrī direktora A.Tauriņa rīkojumu Nr.18/1-11/13/60. Kārtības noteikumi.

 


 

Par kavējumiem

MK noteikumi Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi", tad VVBIVS administrācija informē vecākus/aizbildņus, ka viņu pienākums ir sazināties ar klases audzinātāju par bērna neierašanos skolā konkrētajā dienā līdz plkst. 12:00, t.i., piezvanot vai atsūtot SMS, uzrakstot vēstuli uz e-pastu u.c.

Ja gadījumā klases audzinātājam nav zināms iemesls par izglītojamā neierašanos skolā vai tas nav uzskatāms par attaisnojošu un viņš ir kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, tad izglītības iestādes pienākums ir nekavējoties rakstiskā veidā informēt  pašvaldības Izglītības pārvaldi, sociālo dienestu, Bātiņtiesu, kuras atbilstoši savai kompetencei noskaidros izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus.

Lūgums vecākiem/aizbildņiem laikus sazināties ar klases audzinātāju un informēt par bērna neierašanos skolā, lai izglītības iestādei problēmsituācijas risināšanā nebūtu jāiesaista pašvaldībaas izglītības pārvalde, sociālais dienests, Bāriņtiesa vai bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Sociālā pedagoģe Dace Zariņa

Zīmi kavējumu attaisnojumam lejuplādēt šeit .pdf .doc

 


 

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra izstrādātie pirmsskolas izglītības grupas iekšējās kārtības noteikumi šeit.

Līgums par bērnu aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē: lejuplādēt šeit .pdf .doc

 


 

Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas - attīstības centra izstrādātie darba kārtības noteikumi šeit.